Mary Daly – verbeistä voimaantunut radikaalifeministi

Daly kuvaKuva: Girl in São Paulo, Brazil,  ckturistandoon on Unsplash 

Mary Daly (s. 16.10.1928 Schenectady, New York ja k 3.1.2010 Gardner, Massachusetts) tunnettiin feministifilosofina, joka venytti päätelmänsä äärirajoille asti. Daly oli ammatiltaan filosofian ja teologian tohtori. Lisäksi hän opetti feminististä etiikkaa Boston Collegessa. Daly jäi eläkkeelle virastaan vuonna 1999 rikottuaan yliopiston käytäntöjä. Hän eväsi miesoppilailta pääsyn naistutkimuksen syventäviin opintoihin. (Honkanen, 2000, 61) Teologina Daly pyrki löytämään kristinuskosta naisia kannustavia ja puoltavia piirteitä.

Vuosi 1968 ravisteli kristinuskon käsityksiä sukupuolista ja seksuaalisuuksista. Daly julkaisi tällöin teoksensa The Church and the Second Sex, jossa hän kyseenalaisti kristinuskon vaaliman patriarkaalisen maailman järkkymättömyyden. Teoksessaan Daly pyrkii selittämään nais- ja miessukupuolen välisen tasa-arvon saavuttamisen merkittävyyden teologisia oppeja apuna käyttäen. Lisäksi hän kritisoi kirkon valtarakenteita, joissa on Dalyn mukaan havaittavissa alistavia ja seksistisiä piirteitä. (Suhonen, 1997, 224) Daly rinnastaa valkoisten (naisten) vaatimukset saavuttaa tasa-arvoinen asema kirkossa tummaihoisen henkilön vaikeuksiin päästä Ku Klux Klaanin jäseneksi (West, 2012). Professori Traci C. West on kritisoinut tätä näkemystä artikkelissaan The Gift of Arguing with Mary Daly’s White Feminism (2012). Westin mukaan Daly keskittyi liiaksi valkoisten naisten kokemaan uhriuuteen sivuuttaen muut etnisten naiseuksien kokemukset kirjoituksistaan. Daly siis kirjoittaa kirkosta ja toisesta sukupuolesta eli naisista, mutta ei ota huomioon naiseuden sisällä vallitsevia valtarakenteita, johon rasismi ja seksismi ovat yhtä lailla kytköksissä. West kuitenkin myöntää, että Dalyn kirjoitusten ansiosta kirkon ja teologian opinahjojen seksistiset rakenteet saatiin nostettua pinnalle. Westin mukaan Daly on myötävaikuttanut naisten aseman parantumiseen kirkossa ja naisten määrä kirkon työntekijöinä onkin kasvanut Dalyn ajoista lähtien.

Verbi-ontologia

Mary Daly rakensi päätelmänsä kristillisen ja länsimaisen symboliikan päälle. Daly ammensi ajatuksiaan prosessiteologiasta, jossa korostetaan käsitystä avoimesta tulevaisuudesta. Dalyn ajattelussa keskeistä on oleminen, joka on aktiivista toimintaa.  (Suhonen, 1997, 222) Daly puhui verbi-ontologiasta, joka korostaa verbien merkitystä kielenkäytössä ja toimii Dalyn pohdintojen lähtökohtana.  Hänen mukaansa verbit ovat aktiivisia todellisuuden luojia, joiden avulla naisten on mahdollista vapautua sorrosta. Daly liittää puolestaan substantiivi-ontologian osaksi patriarkaattia. Hän katsoo erilaisten sortomenetelmien, kuten seksismin, olevan substantivismin tulosta. Dalyn mukaan patriarkaaliset rakenteet tulee nimetä ja osoittaa todeksi tai muuten patriarkaatti nimeää ne itselle otollisella tavalla. Daly koki kieliopin kontrolloivana sekä itseilmaisua rajoittavana tekijänä. Lisäksi hän kyseenalaisti subjektin oikeuden luoda ja määritellä kielioppia. (Honkanen, 2000, 63–67)

Naiskäsitys ja lesboseparatismi

Alkutuotannossaan Daly esitti vaatimuksen sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisesta. Daly kritisoi Tuomas Akvinolaisen sekä Aristoteleen naiskäsitystä, jonka mukaan naisen irrationaalisuus sekä auktoriteetin puute oikeutti naissukupuolen alistamisen. Teoksessaan Beyond God the Father (1973) Daly katsoo ihanneihmisen olevan androgyyni, joka hylkää perinteiset käsitykset sukupuolista ja niihin kytketyistä rooleista. Hän kuitenkin toivottaa miehet tervetulleiksi feministiseen liikkeeseen. Hän kokee, että miehet ja naiset ovat riippuvaisia toisistaan. Dalyn mukaan naisten alisteinen asema johtui naissukupuolen identiteetin puuttumisesta, asia, jota hän pyrki feminismillään vahvistamaan. Lisäksi hän rinnastaa homoseksuaalisuuden yhtä merkittäväksi seksuaalisuudeksi, kuin heteroseksuaalisuuden, mikä on radikaali ajatus kuultavaksi 1970-luvun teologin suusta. Teoksessaan The Church and the Second Sex (1968) Daly puolusti vielä heteroseksuaalisuuden valta-asemaa homoseksuaalisuuteen nähden. Ajan kuluessa Mary Dalyn käsitys feminismistä kääntyi kuitenkin yksinomaan naisia puoltavaksi liikkeeksi. Tämä näkyy hänen myöhäisemmässä tuotannossaan, jossa hän on hylännyt homoseksuaalisuuden, androgyynisyyden sekä jumala -termien käyttämisen. Dalyn teoksesta Gyn/Ecology (1978) lähtien hän korvaa sanan ”jumala” ”jumalattarella”. Androgyynisyyden tilalle nousee Dalyn ajattelussa nainen, joka samaistuu naiseuteen luokkaan, rotuun tai etnisyyteen katsomatta. Lesbous puolestaan syrjäyttää homoseksuaalisuuden. Näin ollen Daly hylkää tavoittelun sukupuolten välisestä tasa- arvosta ja alkaa korostamaan separatistista ajattelua, joka korostaa naisten erityistä asemaa miehiin nähden. Dalyn mukaan naisten tuli pyrkiä pois sellaisesta ympäristöstä, joka rikkoo heidän ehyttä minuuttansa. (Suhonen, 1997, 225- 228)

Dalyn mukaan hänen energiansa kului naisten oikeuksien ajamiseen. Hän sivuutti miehet tutkimuksistaan täysin. (Suhonen, 1997, 228) Daly suhtautui myös kriittisesti transseksuaalisuuteen. Hän katsoi, etteivät kirurgiset toimenpiteet tai hormonit voi luoda miehestä naista. Miehet eivät voi omaksua koettua naiseutta ja naiseuden historiaa. (Daly, 1979, 238) Dalyn myöhäisempi feminismi ei siis ajanut sukupuolten ja seksuaalisuuksien välistä tasa-arvoa, mikä on nykyajan feminismin keskeinen tavoite. Daly ajoi ennen kaikkea sellaisten naisten etua, joiden hän katsoi olevan irrallaan patriarkaalisen maailman kahleista. Daly korosti lesbouden positiivista vaikutusta naiskulttuuriin. Lesbouden vaikutuksesta naiskulttuurille vakiintui vahva pohja, jota patriarkaatin oli hankala romuttaa. Dalyn mukaan patriarkaatti on määritellyt naisen kategorian, jonka seurauksena myös naiset ovat seksuaaliselta suuntautumiseltaan heteroseksuaaleja. Lesbous on heteroseksuaalisuudesta poikkeava seksuaalisuuden muoto, mikä oikeuttaa sen alistamiseen. Daly oli lesboseparatismin puolestapuhuja. Lesboseparatismissa naiset eli lesbot samaistuvat toisiinsa. Sen sijaan lesbot eivät samaistu naisiin tai feminismiin, jonka katsotaan puoltavan heteroseksuaalisuutta ihannoivaa feminismiä. Lesboseparatismilla halutaan nostaa jalustalle patriarkaatin toimesta tapahtuva lesbouden sortaminen. (Honkanen, 2000, 67–71) Dalyn mukaan vain lesbo voi osoittaa aitoa rakkautta naista kohtaan ja naisten välinen eroottisuus on merkittävä todiste naisten välisestä ystävyydestä. Eroottisuus ei kuitenkaan ole välttämättömyys aidon rakkauden toteutumiselle. (Suhonen, 1997, 229–230)

Dalylainen feminismi

Mary Daly vei päätelmänsä ääripäästä toiseen. Hän halusi erottua ja olla erillinen ajatustensa suhteen, jotka saivat voimansa metaforista, separatismista sekä prosessiteologiasta. Hän halusi luoda lisää vaihtoehtoja kielelle, jonka voimaan hän vakaasti uskoi. Siitä, oliko Daly radikaalifeministi vai radikaali ajattelija, joka koki itsensä feministiksi, voidaan olla varmasti montaa mieltä. Daly oli eittämättä rakastunut naiseuteen, mutta hänen rakkautensa ei yltänyt koskettamaan kaikkia naisia ja naisenmielisiä. Dalyn feminismi sulki ulkopuolelleen heteroseksuaaliset naiset, transseksuaalisuuden ja homoseksuaalisuuden, lukuun ottamatta lesboutta, jolle hän tosin asetti myös tiukat kriteerit. Teos The Church and the Second Sex (1968) osoittaa Dalyn feminismin olevan hyvin ”valkoista” ja länsimaalaisuuteen keskittynyttä. Daly oli kuitenkin merkittävä ajattelija ja hän oli mukana tuulettamassa kristinuskoa poispäin mieskeskeisestä ajattelumallista, vaikka lopulta irrottautuikin kristinuskosta 1970-luvun alkuvuosina (Suhonen, 1997, 223). Dalya voidaan ehdottomasti pitää radikaalina teologina, joka vaati kristinuskolta tasa-arvoa sukupuolia sekä seksuaalisuuksia kohtaan.

Koen, että Dalyn ajatukset verbaalisesta voimasta niin voimaannuttavana kuin rajoittavana tekijänä pätevät edelleen. Vielä 2000-luvulla puhutaan tiedemiehistä, lakimiehistä, kirkkoherroista ja muista valtion virkamiehistä. Homoseksuaalien avioliittoa ei nähty pitkiin aikoihin avioliittona vaan parisuhteen rekisteröitymisenä.  ”Heität palloa kuin nainen” tai ”juokset kuin nainen” ovat enemmänkin negatiivisia kuin positiivisia ilmauksia. On hyväksytympää olla maskuliininen nainen, kuin feminiininen mies. Asenteita ja pinttyneitä käsityksiä on vaikeaa muuttaa ja se on pitkä prosessi.  Joissain tapauksissa pelkkä asioiden ääriviivojen piirtäminen ei auta, vaan asia on nostettava jalustalle ja oma kanta tuotava railakkaasti esille. Tästä Mary Daly on oiva esimerkki. Asiat muuttuvat toiminnan tuloksesta, eivät pelkästään ajattelun voimalla. Daly on todennutkin seuraavasti ”En ole substantiivi, vaan verbi”(Honkanen, 2000, 64).

 

Lähdeluettelo

Daly, Mary (1979): Gyn/Ecology: The Metaethics of Radical Feminism. The Women´s Press. London. 238.

Honkanen, Katriina (2000): MARY DALY: Feministi! Teoksessa Anneli Anttonen, Kirsti Leppänen, Marianne Liljeström (toim.) Feministejä: Aikamme ajattelijoita. Vastapaino, Tampere. 2000. 61–71.

Suhonen, Marja (1997): Mary Dalyn naissubjekti. Teoksessa Sara Heinämaa, Martina Reuter, Kirsi Saarikangas (toim.). Ruumiin kuvia: subjektin ja sukupuolen muunnelmia. Gaudeamus, Tampere.  222–230.

West, Traci C. (2012): The Gift of Arguing with Mary Daly’s White Feminism. Journal of Feminist Studies in Religion – sivustoJournal article   [haettu 16.4.2018]

 

 

Erika Saarnio on kirjoittanut tekstin osana Kulttuurihistorian kirjoittaminen -kurssin Toivon ja raivon vuosi 1968 -työpajaa.

 

Tasa-arvon moninaisia kysymyksiä pohditaan Toivon ja Raivon vuosi 1968 -seminaarin Feminismi 1968/2018 -paneelikeskustelussa, jossa aiheena on feminismin jatkumot ja säröt vuodesta 1968 nykypäivään. Paneelikeskustelun osallistujat ovat Pihla Hänninen, Tuula Juvonen, Heidi Kurvinen ja Marianne Liljeström, puheenjohtajana toimii Mona Mannevuo. Tervetuloa kuuntelemaan feminismin matkasta ja sen virtauksista laajemmin siis perjantaina klo 16.45-17.45!

2 thoughts on “Mary Daly – verbeistä voimaantunut radikaalifeministi

Comments are closed.