Ohjeita opiskelijoille

Seminaari ”Toivon ja raivon vuosi 1968” voi ottaa opintojen osaksi Turun yliopistossa 5 op:n laajuisena.

Korvaavuus  (5 op)

Kulttuurihistoria

  • A3.6. Populaari- ja mediakulttuuri
  • A3.10 Aate, ideologia, utopia
  • A3.11. Katastrofi, trauma ja väkivalta
  • A3.13 Yhden aikakauden kulttuurihistoria
  • S5. Erikoistumisopinnot

Suomen historia
SUHI0429 S3. Tutkielmaa tukevia opintoja

Yleinen historia
YLHI0613 A3.7. Valinnaiset opinnot

Opintoihin tehdään kaksiosainen suoritus, joka on yhteensä 5 opintopisteen laajuinen.

Voit käyttää myös akateemisuuspassia – koko seminaariin osallistumisesta voi saada kolme merkintää.

Opintosuoritusta varten kirjoitetaan

Oppimispäiväkirja (8 sivua tekstiä, Times New Roman, 12p, riviväli 1,5),

Oppimispäiväkirjassa kommentoidaan ja pohditaan seminaarin esitelmiä, ei pelkästään sisältöjä kuvaillen tai referoiden vaan pohtien ja analysoiden. Lisäksi luentopäiväkirjan yhteydessä pohditaan seminaaria kokonaisuutena ja mietitään, minkälainen kuva vuoden 1968 merkityksestä sen kautta avautuu. Kustakin esitelmästä ja paneelikeskustelusta kirjoitetaan noin sivun verran tekstiä. Oheisaineistona voi käyttää myös seminaarin blogisivustolla julkaistuja tekstejä ja aineistoja.

Voit myös katsoa historia-aineiden yleisiä luentopäiväkirjaohjeita

ja tehdään lisäksi

Essee (6 sivua, times New Roman 12p, riviväli 1,5), jossa käytetään aikalaislähteitä ja tutkimustietoa. Esseen aiheen ja aineiston voit valita itse, se voi olla myös jotain seminaarin esitelmissä esiin nousevaa aineistoa, johon haluat perehtyä paremmin (elokuva, musiikki, kirjallisuus, sanomalehtiaineisto, valokuvat, julisteet, taideteokset jne.) ja jota tarkastelet suhteessa vuoden 1968 tapahtumiin ja merkitykseen. Lähteen lisäksi esseessä hyödynnetään 2-3 tutkimuksellista tekstiä. Voit hyödyntää aineistona myös seminaarin oheistapahtumia kuten Risto Jarvan elokuvaa Ruusujen aika, sekä seminaarin blogisivustolla julkaistuja tekstejä.

Esseen aiheesta tulee olla etukäteen yhteydessä vastuuopettajaan Maarit Leskelä-Kärkeen ja varmistaa, että aihe sopii.

Ks. myös historia-aineiden esseeohjeet

Deadline
Oppimispäiväkirjat ja essee palautetaan 15.5. 2018 Maarit Leskelä-Kärjelle (maarit.leskela (at) utu.fi)